/      
 


             
 

Aquest full realitza el càlcul de la "Taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós-administratiu i social" acord amb el que preveu la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (BOE 2012.11.21). Actualitzat d'acord amb el Reial Decret-Llei 3/2013, de 22 de febrer (BOE 2013.02.23) y actualitzat d'acord amb el Reial Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer (BOE 2015.02.28)

Seleccioni el tipus de procés:

 
Ordre jurisdiccional civil
Verbal i canviari Ordinari Concurs necessari Apel·lació
Monitori, monitori europeu i demanda incidental en el procés concursal
Execució extrajudicial i oposició a l'execució de títols judicials
Cassació i extraordinari per infracció processal
 
Ordre jurisdiccional contenciós administratiu
abreujat Ordinari Apel·lació Cassació
 
Orden Social
suplicació Cassació
 
Límits, exempcions, bonificacions i deduccions
Límit recurs contenciós administratiu que s'impugna una resolució sancionadora0
Bonificació. Utilització de mitjans telemàtics0

Descompte de les quantitats ja abonades en procediment monitori

A deduir en cas de declaració complementària
 
Quantia procediment: Indeterminada (assumeix 18000 €)
 

   
Quantitat fixa:
 
Quantitat variable:  
 
Base imposable
de 0-1.000.000 &euro €
€ X 0,5%
Resto base imposable € X 0,25%
   
Total Quantitat Variable Persona Jurídica: € (No pot ser superior a 10000 €)
   
TOTAL:
Ajuda model 696

 
 
 
 
   
 
 
Ofertes Especials